Tietosuojaseloste ja evästekäytännöt

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hius- ja Kauneusstudio Valon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.12.2020. Tässä selosteessa liikkeellä viitataan rekisterinpitäjään.

1. Rekisterinpitäjä
Hius- ja Kauneusstudio Valo
Sällintie 1, 04500 Kellokoski
[email protected] 045 869 3343

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Manja Rosendahl, 045 869 3343, [email protected]

3. Rekisterin nimi
Hius- ja Kauneusstudio Valon asiakasrekisteri
Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot:
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

4.1. Oikeutettu etu

(Tämä tarkoittaa sitä, että rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on asianmukainen ja merkityksellinen suhde, kuten jäsenyys tai asiakkuus) Tietojasi käsitellään palvelujen tarjoamiseksi, palvelun laadun varmistamiseksi sekä markkinoinnin lähettämiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista näiden toimenpiteiden suorittamiseksi.

4.2 Lakisääteinen velvoite
Henkilötietojasi käsitellään lakisääteisten velvoitteideni noudattamiseksi, kun käsittelen tietojasi kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi.

4.3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, liikkeen palvelujen laadun varmistaminen sekä markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Varaamalla ajan hyväksyt asiakasrekisterin ylläpidon. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

– asiakassuhteiden luominen, ylläpito ja kehittäminen
– palvelujen toteuttaminen
– asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
– markkinointi käyttäen Googlen markkinointiin tarkoitettuja työkaluja
– tietojen tilastointi ja analysointi

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään asiakkaan tilauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen.
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
-henkilön nimi
-puhelinnumero
-sähköpostiosoite
-tiedot ostamistasi tuotteista sekä niihin oleellisesti liittyvät asiat joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tilauksen yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä. Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanien (mainittu kohdassa 9) tarjoamissa palveluissa. Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja voidaan yhteistyökumppanien palvelujen kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Jos liike myy, ostaa, fuusioituu tai muutoin järjestelee liiketoimintaa käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.  Asiakkaan tietoja voidaan julkaista kolmansille osapuolille siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Liike on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä, fyysisiä ja hallinnollisia suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta.

10. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista. Rekisterin henkilötietoja säilytetään vähintään asiakkaan asiakassuhteen keston ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai analysoi tiedot 12 kuukauden kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

 

Evästekäytännöt

Päivitetty: 28.3.2021

Sivuston kävijöistä ei kerätä sivuston ylläpitäjän toimesta mitään evästeitä.

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.